Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon Beauty By Jo

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een client waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiƫle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Dit bedraagt het minimale tarief van de afgesproken behandeling. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch.
Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.

4. Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de client. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De client voorziet de schoonheidssalon voorr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
De schoonheidssalon geeft de client een week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
De client andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
De client de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd;
De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
Wanneer de client niet tevreden is over een bij de schoonheidssalon gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De client behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de client de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de client is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.

Beauty By Jo betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

De website van Beauty By Jo bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.